Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ 
18/07/2019 
 

Sáng ngày 16/7/2019, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành Nội vụ. Đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì Hội nghị cùng đại biểu của các Bộ, Ban, ngành Trung ương và đại biểu của 63 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu Ninh Thuận, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cùng với sự tham gia của đại biểu đại diện các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, thành phố.Đ/c Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận

 


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, năm 2019, ngành Nội vụ xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cần tập trung thực hiện. Việc đẩy mạnh công tác phân cấp, ủy quyền cho bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo phù hợp quy định của pháp luật; bên cạnh đó, thường xuyên thực hiện kiểm tra, giám sát và có chế tài xử lý kịp thời vi phạm, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy; sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; công tác tôn giáo; công tác thi đua, khen thưởng; công tác văn thư, lưu trữ… đã đạt được những kết quả tích cực.

Với phương châm hành động của năm là “Hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin", toàn ngành Nội vụ đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và đạt được những kết quả tích cực.

 Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Ninh Thuận

 


Về công tác xây dựng thể chế, chính sách, ngành Nội vụ đã tham mưu giúp Chính phủ trình Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 7 xem xét, cho ý kiến đối với các dự án sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Quốc hội và Chính phủ tiếp thu, bổ sung và hoàn thiện Dự thảo để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Đồng thời, đang tập trung xây dựng Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi), Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy định; chủ động xây dựng dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành các Luật.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; các bộ, ngành, địa phương đã ban hành Kế hoạch hoạt động, kế hoạch kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính không còn phù hợp; có 40 địa phương đã xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh. Đến nay đã có 95/95 cơ quan ở Trung ương và địa phương kết nối trên Trục liên thông văn bản quốc gia bảo đảm việc gửi, nhận văn bản được kịp thời, tiết kiệm.

Về tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến ngày 30/6/2019, ngành Nội vụ đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế. Triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước đi vào nền nếp.

Triển khai Đề án cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết đã được Trung ương thông qua, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các Bộ, ngành xây dựng khung về hệ thống bảng lương và phụ cấp theo nghề; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị làm tiền đề cho việc cải cách chính sách tiền lương theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư.

Công tác quản lý nhà nước về công tác thanh niên; quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ; công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới; dân vận, dân chủ và phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân....tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả theo chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019 cho hơn 3.000 đại biểu chính thức của 115 quốc gia và vùng lãnh thổ; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và tham mưu, giải quyết kiến nghị chính đáng của các tôn giáo theo đúng chính sách, pháp luật; tập trung xử lý, giải quyết các vụ việc tôn giáo phức tạp, đặc biệt là vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo.

Về lĩnh vực thi đua, khen thưởng, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cụm, khối thi đua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, trọng tâm là 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động. Tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện di chúc của Người.

Về lĩnh vực văn thư, lưu trữ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành 02 Thông tư hướng dẫn về hoạt động văn thư, lưu trữ điện tử và tổ chức Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 110/2004/NĐ-CP về công tác văn thư, làm cơ sở xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định này; phối hợp tổ chức 09 cuộc trưng bày, triển lãm, phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; nhiều tài liệu có giá trị của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đã được thu thập vào các Trung tâm Lưu trữ quốc gia làm phong phú thêm Phông Lưu trữ quốc gia Việt Nam.

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các cơ quan tham mưu trong lĩnh vụ Nội vụ rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác; đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, đảm bảo đạt 100% các đơn vị được kiểm tra trong năm 2019 và khắc phục các sai phạm trong công tác cán bộ. Tiếp tục tiến hành đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng theo Kết luận số 202-TB/TW của Bộ Chính trị. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng các phương án, đề án sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 30/8/2019 để tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, để đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi bổ nhiệm và chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng sắp tới. Đối với các Vụ (Ban) Tổ chức cán bộ các bộ, ngành tiếp tục tham mưu giúp lãnh đạo bộ, ngành trong lĩnh vực Nội vụ, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến để Bộ Nội vụ phối hợp, hướng dẫn thực hiện đảm bảo đúng quy định. Đối với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ cần hoàn thiện báo cáo và tham mưu giúp lãnh đạo Bộ trả lời các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương; tham mưu giúp Bộ trưởng xây dựng, ban hành các văn bản theo thẩm quyền và triển khai hướng dẫn thực hiện có hiệu quả./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa
(03/08)
(28/07)
(27/07)
(27/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(24/07)
(22/07)