Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp

Gặp mặt đối thoại doanh nghiệp tháng 4 năm 2018(06/04/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 3089/KH-UBND ngày 01/8/2017 về việc Tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; UBND tỉnh tổ chức gặp mặt đối thoại doanh nghiệp tháng 4/2018 vào ngày 13/4/2018, lúc 15 giờ (Chiều Thứ 6) tại Nhà khách UBND tỉnh.

Chuẩn bị các công việc phục vụ Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hàng tháng(01/12/2017)

Ngày 30/11/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5024/UBND-TH về việc chuẩn bị các công việc phục vụ Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hàng tháng.

Gặp mặt đối thoại doanh nghiệp tháng 12/2017(01/12/2017)

Thực hiện Kế hoạch số 3089/KH-UBND ngày 01/8/2017 về việc Tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt đối thoại doanh nghiệp tháng 12/2017 vào ngày 08/12/2017, lúc 15 giờ (Thứ 6) tại Nhà khách UBND tỉnh.

Kế hoạch tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận(01/12/2017)

Ngày 01/8/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3089/KH-UBND Tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.