Chính trị - Xã hội
 
Hội nghị chuyên đề “Xây dựng lối sống, phong cách văn hóa, con người Ninh Thuận trong tình hình hiện nay” 
30/11/2018 
 

Ngày 29/11/2018, đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chủ trì hội nghị chuyên đề “Xây dựng lối sống, phong cách văn hóa, con người Ninh Thuận trong tình hình hiện nay”; tham dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Hải Liên, Tiến sỹ Phan Quốc Anh, đồng chí Phạm Văn Muộn – Nguyên Giám đốc sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh; Thường trực các huyện, thành ủy, lãnh đạo UBND, phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, qua 04 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động số 282-CTHĐ/TU ngày 16/9/2014 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết; diện mạo văn hóa, văn minh của tỉnh có nhiều khởi sắc; đời sống văn hóa của nhân dân ngày càng tốt hơn, từng bước xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phát huy tác dụng hiệu quả, được các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường chỉ đạo, thực hiện; quan tâm nâng cao chất lượng xây dựng thôn văn hóa; gia đình văn hóa, coi gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người… nhu cầu hưởng thụ văn hóa, ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn tỉnh được toàn thể cán bộ và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng,… góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Công tác lãnh đạo và chỉ đạo của các cấp các ngành trong việc tuyên truyền thực hiện chưa thường xuyên và kịp thời, đặc biệt là ở cơ sở; đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa thông tin cơ sở năng lực còn hạn chế; phong trào xây dựng thôn, khu phố văn hoá, gia đình văn hoá, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn chưa được quan tâm đúng mức; việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa ở cơ sở còn hạn chế; công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hoá các dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn; kinh phí cho hoạt động phong trào văn hoá, thể dục thể thao ở cơ sở còn quá ít, thiết chế văn hoá phục vụ cho phong trào cơ sở đặc biệt ở các thôn, khu phố còn thiếu thốn.Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan Thường trực BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, các sở, ban ngành liên quan và các địa phương đã tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thời gian đến, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền về vai trò, vị trí và ý nghĩa của việc xây dựng lối sống, phong cách văn hóa, con người Ninh Thuận đến từng cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị và trong các tầng lớp nhân dân để cùng chia sẽ và đồng hành trong quá trình thực hiện; rà soát xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện; xây dựng, tạo môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị và ở khu dân cư để tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chú trọng xây dựng gia đình văn hóa; rà soát việc xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư, quy chế, quy định về ứng xử văn hóa của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục bảo tồn và phát huy những truyền thống văn hóa của dân tộc, chọn lọc, tiếp thu những tinh hoa văn hóa của nhân loại; quan tâm hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để nâng cao việc hưởng thụ của người dân; tập trung phát triển kinh tế đi đôi với thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; kịp thời biểu dương những tấm gương, hình ảnh đẹp trong xã hội; đồng thời phê phán những hình ảnh xấu ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của địa phương./.

Trà My 
Tin đã đưa
(19/04)
(18/04)
(18/04)
(13/04)
(12/04)
(12/04)
(11/04)
(08/04)
(05/04)
(04/04)