Chính trị - Xã hội
 
Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2018 
04/10/2018 
 

Ngày 04/10/2018, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Minh Lực - Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh để giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018; tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, chỉ đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn: giai đoạn 2016-2018 Ngân sách trung ương bố trí 192,6 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 125,3 tỷ đồng, vốn sự nghiệp là 67,4 tỷ đồng); vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác: 2.487 tỷ đồng; bao gồm: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 76,1 tỷ đồng; ngân sách địa phương là 257 tỷ đồng; trái phiếu Chính phủ là 745 tỷ đồng; hỗ trợ có mục tiêu; ODA: 1.408 tỷ đồng. Ngoài ra còn vận động trên 24 tỷ đồng cho “Quỹ vì người nghèo”. Vận động xây dựng Đề án 406/ĐA hỗ trợ bò cái giống sinh sản giúp người nghèo phát triển kinh tế, có thu nhập ổn định, nhằm vươn lên thoát nghèo bền vững, với số tiền 19 tỷ đồng... các chương trình, dự án, các giải pháp, chính sách an sinh xã hội đã đổi mới cách tiếp cận và mở rộng độ bao phủ; các địa phương có nhiều cách làm mới, sáng tạo, tập trung giảm nghèo có trọng tâm, trọng điểm; việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn được đảm bảo công khai, dân chủ, có sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; tập trung triển khai và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả... nên giảm nghèo đạt kết quả khả quan, hộ nghèo toàn tỉnh cuối năm 2017 giảm còn 17.284 hộ/69.451 khẩu, chiếm tỷ lệ 10,36%, giảm 4,57% so với đầu năm 2016, tương đương 6.483 hộ, vượt chỉ tiêu giảm nghèo của tỉnh đề ra hằng năm.

Phát biểu tại buổi giám sát đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định UBND tỉnh xem chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trước mắt và lâu dài nên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong việc củng cố lại Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh; quan tâm chỉ đạo phân bổ và vận động hỗ trợ các nguồn lực để thực hiện chương trình; định kỳ thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện và sơ, tổng kết theo đúng quy định. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng kiến nghị Đoàn giám sát việc báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tỉnh cho chủ trương mở rộng đối tượng vay vốn tham gia xuất khẩu lao động; quan tâm phân bổ nguồn lực để thực hiện chương trình; đẩy nhanh tiến độ thông qua các chính sách liên quan đến công tác giảm nghèo.Đồng chí Trần Minh Lực – UVTV -  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát


Phát biểu chỉ đạo tại buổi giám sát đồng chí Trần Minh lực – UVTV – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND tỉnh phục vụ Đoàn giám sát; thống nhất cao với báo cáo việc thực hiện chương trình của UBND tỉnh. Bên cạnh những kết quả đạt được đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đó là: công tác phối kết hợp của các sở, ban ngành, đoàn thể trong quá trình chỉ đạo, điều hành có lúc có nơi chưa chặt chẽ; việc triển khai cụ thể hóa các chính sách còn chậm; công tác tuyên truyền, vận động có lúc có nơi chưa sâu sát; việc nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả ít được quan tâm triển khai; công tác giảm nghèo chưa thật sự bền vững. Thời gian đến đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về chương trình giảm nghèo; nghiên cứu ban hành cơ chế thu hút các nguồn vốn để thực hiện chương trình; chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác phối hợp trong quá trình thực hiện chương trình; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn thực hiện chương trình; tập trung chỉ đạo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018. Đối với các kiến nghị của UBND tỉnh Đoàn tiếp thu và sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh xem xét giải quyết./.

Văn Tiến 
Tin đã đưa
(15/11)
(15/11)
(14/11)
(12/11)
(12/11)
(11/11)
(11/11)
(11/11)
(08/11)
(07/11)