Giáo dục
 
HS-SV-HV các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nghỉ học từ ngày 23/3/2020 cho đến khi có thông báo đi học trở lại 
19/03/2020 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận có Công văn số 838/UBND-VXNV ngày 19/3/2020 đồng ý cho trẻ em, học sinh, sinh viên và học viên ở các bậc học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên và tất cả các cơ sở giáo dục, đào tạo trên toàn tỉnh nghỉ học từ ngày 23/3/2020 cho đến khi có thông báo đi học trở lại theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 599/TTr-SGDĐT ngày 17/3/2020.Tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đều tạm nghỉ trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng và nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học đến tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc chấp hành và triển khai tổ chức thực hiện việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Trong trường hợp để phát sinh dịch bệnh Covid-19 lây lan trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, người đứng đầu ngành Giáo dục và địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa
(10/11)
(03/11)
(07/10)
(05/09)
(05/09)
(09/08)
(08/08)
(07/08)
(07/08)
(03/08)