Kinh tế
 
Dự án phát triển nông thôn và nông nghiệp bền vững (SARD) tỉnh Ninh Thuận 
29/12/2009 
 

Sáng ngày 29/01, UBND tỉnh đã có buổi là việc với Đoàn chuyên gia xây dựng dự án “phát triển nông thôn bền vững tỉnh” báo cáo nội dung triển khai thực hiện trong thời gian qua của Đoàn chuyên gia với các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh do Đoàn chuyên gia xây dựng dự án của IFAD thực hiện. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Chính phủ Việt Nam và Tổ chức IFAD đồng ý chọn Ninh Thuận tham gia chương trình IFAD mới nhằm mục tiêu hỗ trợ việc thực hiện hiệu quả chiếm lược phát triển nông thôn mới của Chính Phủ Việt Nam tại cấp tỉnh. Đối với tỉnh, đây sẽ là dự án IFAD đầu tiên để kết nối những nổ lực của Chính phủ và tỉnh trong việc đẩy mạnh việc áp dụng các cách tiếp cận sinh kế bền vững cho người nghèo nông thôn ở vùng miền núi và các nhóm dân tộc thiểu số của tỉnh. Sau khi đoàn đi thực tế, đoàn đã có những tham khảo và thảo luận các ý tưởng, các giải pháp tiếp cận cho các dự án đề nghị; khảo sát ý kiến với khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình, và các hợp tác xã để thảo luận các cơ hội khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ cũng như các hoạt động tập thể khác hỗ trợ người nghèo. Theo trình bày của đoàn chuyên gia xây dựng dự án của IFAD thì dự án  bao gồm 4 hợp phần chính là “ nâng cao khả năng kinh tế của người nghèo nông thôn”, “phát triển các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ trong lĩnh vực nông thôn”, “các dịch vụ tài chính và cơ sở hạ tầng ” và “hỗ trợ quản lý dự án”. Với tổng vốn vay IFAD là 12.000.000 USD, mục tiêu lớn nhất của dự án là sẽ góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thông qua các hoạt động sản xuất năng động của người dân nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững và công bằng. Người nghèo, người không có đất sẽ có nhiều cơ hội nâng cao thu nhập qua mở rộng sản xuất và việc làm trong lĩnh vực nông nghiệp và phi nông nghiệp, trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nông thôn. Sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp phát triển sẽ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế. Chiến lược giảm nghèo trong Dự án tác động nhiều chiều, cùng lúc đến nhiều đối tượng có mối liên hệ với nhau, không hỗ trợ riêng biệt, đơn lẻ mà sẽ có sự liên kết, hợp tác giữa các nhóm đối tượng nhằm tạo mối quan hệ bền vững để giảm nghèo theo nguyên tắc chuỗi “nâng cao chất lượng sản xuất nông thôn - thúc đẩy đầu tư mới - tạo việc làm cho người nghèo - mở rộng và phát triển thị trường phục vụ người nghèo”.

Nhật Hoàng