Khuyến nông
 
Dự án Xây dựng mô hình luân canh cây trồng cạn Bắp lai vụ Đông Xuân - Đậu xanh vụ Hè Thu tại huyện Thuận Bắc 
24/12/2011 
 

Ngày 23/12/2011, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2817/QĐ-UBND phê duyệt dự án “Xây dựng mô hình luân canh cây trồng cạn Bắp lai vụ Đông Xuân - Đậu xanh vụ Hè Thu tại xã Công Hải, huyện Thuận Bắc” thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp huyện năm 2011 do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thuận Bắc chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm dự án là KS. Nguyễn Đức Hùng, với tổng kinh phí 106.522.000 đồng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho các cơ quan liên quan: Đơn vị chủ trì; Chủ nhiệm dự án; UBND huyện Thuận Bắc; các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được nhà nước quy định triển khai thực hiện dự án trên đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định./.

Tiến Dũng