Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020 
15/01/2021 
 

Ngày 14/01/2021, Ban Dận vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Chamaléa Thị Thủy – UVTV tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.Toàn cảnh hội nghị


Năm 2020, công tác dân vận trong tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Năm “Dân vận khéo”, tăng cường nắm tình hình trong các tầng lớp Nhân dân, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và chính quyền các cấp. Hệ thống dân vận phát huy vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh… góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.Đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Biên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin những kết quả nổi bậc của tỉnh trong năm qua, mặt dù triển khai nhiệm vụ trong điều kiện gặp “khó khăn kép” vừa bị hạn hán gay gắt, vừa bị tác động của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu sắc, toàn diện đến kinh tế - xã hội của Tỉnh, nhưng với sự quyết tâm, quyết liệt của UBND tỉnh, các sở, ban ngành, Mặt trận đoàn thể và các địa phương nên trong năm 2020 có 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 12,17%; GRDP bình quân đầu người 60,7 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,41% còn 5,33%, trong đó huyện Bác Ái giảm 5,5% còn 28,75%. Tỷ lệ dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95%; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng báo cáo kết quả nổi bậc trong chỉ đạo thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020: UBND tỉnh tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; công tác phòng, tránh thiên tai, khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống Nhân dân được tập trung quan tâm; Công tác cải cách hành chính; tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là của người đứng đầu địa phương, đơn vị được tập trung chỉ đạo; công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, gây phiền hà cho Nhân dân được chú trọng; Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài được tập trung chỉ đạo quyết liệt; chú trọng công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân của người đứng đầu địa phương, đơn vị; Công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh được quan tâm. Năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác dân vận chính quyền, với những nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt, triển khai, tạo nên sự thống nhất trong nhận thức và hành động nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, chú trọng tiếp tục tổ chức và thực hiện tốt Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; thường xuyên đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác dân vận tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội; tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 của tỉnh; trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh; gắn công tác cải cách hành chính với các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, qua đó đánh giá các mô hình có hiệu quả để tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát huy, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.

 Văn Tiến