Chính trị - Xã hội
 
Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng 
15/10/2020 
 

Ngày 14/10, Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kỷ niệm 90 năm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020) và tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2016-2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các đồng chí nguyên cán bộ làm công tác Dân vận của Đảng qua các thời kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Dân vận của Đảng qua 90 năm hình thành và phát triển. Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự Thật, đây được coi là cương lĩnh về công tác Dân vận của Đảng. Bộ Chính trị khóa VIII đã lấy ngày 15/10 là ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng và quyết định chọn ngày 15/10 hằng năm là “Ngày Dân vận của cả nước” để đẩy mạnh việc học tập và thực hiện những lời dạy của Bác Hồ về công tác dân vận. Trải qua 90 năm đồng hành cùng lịch sử dân tộc, công tác dân vận luôn là một bộ phận quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước.Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị


Phát biểu tại hội nghị đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định những năm qua, việc triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền luôn được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và địa phương và các phong trào thi đua yêu nước, công tác dân vận chính quyền tiếp tục chuyển biến tích cực và đi vào chiều sâu, nhất là công tác dân vận chính quyền theo hướng gần dân, sát dân. Chính quyền các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đối thoại, tiếp xúc trực tiếp, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân; các chính sách an sinh xã hội thực hiện kịp thời, đảm bảo công khai, minh bạch; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tăng cường giám sát, phản biện và thực hiện dân chủ liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC); gắn thực hiện công tác dân vận với thực hiện quy chế dân chủ và các phong trào thi đua yêu nước nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh của địa phương.

Điểm nổi bật trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ CBCCVC về công tác dân vận chính quyền trong giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức thành công Hội thi “Cán bộ, công chức cấp xã với công tác dân vận chính quyền” năm 2019 với 07 đội dự thi/07 huyện, thành phố. Qua đó đã tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của CBCCVC và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận chính quyền trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân tại địa phương; tạo điều kiện cho CBCCVC trong tỉnh được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập, nghiên cứu những nội dung về công tác dân vận chính quyền, từ đó vận động CBCCVC tích cực tham gia xây dựng một nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền; các phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được quan tâm chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả; nội dung phát động bám sát nhiệm vụ chính trị và chương trình hành động của tỉnh cũng như tình hình thực tiễn và nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, trọng tâm là giảm nghèo bền vững, phát triển văn hóa, cải thiện tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã được đề ra.

Thời gian đến, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị hệ thống làm công tác dân vận tiếp tục tập trung đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn mới gắn với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động; xây dựng, cổ vũ và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; hệ thống dân vận luôn phải đổi mới, nâng cao chất lượng trong công tác nghiên cứu, đề xuất, tham mưu giúp Tỉnh uỷ, cấp ủy các cấp có chủ trương, giải pháp, xây dựng đề tài, đề án có trọng tâm, trọng điểm phù hợp lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân vận; theo dõi, nắm chắc tình hình Nhân dân, nhất là vấn đề liên quan công tác dân tộc, tôn giáo và những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội; gắn thực hiện công tác dân vận với đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính. Tăng cường giáo dục đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu quả công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi; tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; rà soát, ban hành và thực hiện tốt chính sách dân tộc và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.Đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân


Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Bình – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”./.

Văn Tiến