Chính trị - Xã hội
 
Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU 
05/09/2019 
 

Ngày 04/9/2019, Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Trong 03 năm qua, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã nghiêm túc tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 186-NQ/ĐB ngày 05/12/2016 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết đã xác định các nhiệm vụ cụ thể tập trung lãnh đạo quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức về nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã cụ thể hóa Nghị quyết của Tỉnh ủy và các Kế hoạch của UBND tỉnh thành Kế hoạch số 3769/KH-STNMT ngày 12/10/2016 triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Kiểm tra làm việc với Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường


Nhìn chung, sau 03 năm triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường vẫn còn những tồn tại, hạn chế: Chất lượng, năng lực tham mưu của đội ngũ công chức chưa đồng đều, còn hạn chế năng lực chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu, đặc biệt là công tác quy hoạch, quản lý đất đai, công tác thanh tra, kiểm tra tình hình sử dụng đất, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản,... Việc xử lý hồ sơ doanh nghiệp vẫn còn trễ hạn. Mức độ hài lòng đối với sự phục vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường đạt 77,4%. Kết quả đánh giá, xếp loại cải cách hành chính của ngành hàng năm chưa ổn định.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực của  Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành; đồng thời phải xác định công tác công tác cải cách, xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, doanh nghiệp vừa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm vừa cấp bách, thường xuyên và lâu dài của ngành Tài nguyên và Môi trường. Trong thời gian đến, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường phải chỉ đạo tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương hành chính; chú trọng đến công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử, đạo đức công vụ và trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khi phục vụ người dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nền hành chính điện tử hiện đại, công khai, minh bạch để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận các dịch vụ công mức độ 3,4; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; rà soát kịp thời biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm tốt trong thực hiện công tác cải cách hành chính./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa
(23/06)
(23/06)
(22/06)
(22/06)
(18/06)
(16/06)
(16/06)
(09/06)
(04/06)
(03/06)