Chính trị - Xã hội
 
Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU 
21/08/2019 
 

Ngày 21/8/2019, Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU, Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tổ chức triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính trong toàn Đảng bộ, đồng thời xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy; ban hành Kế hoạch số 45-KH/ĐUCS ngày 01/11/2016 về tăng cường công tác sự lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác cải cách hành chính. Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính kịp thời, hiệu quả.Đồng chí Lê Văn Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Bên cạnh công tác tuyên truyền, Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện nghiêm túc, toàn diện công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính.Từ đó, nhận thức, tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành về cải cách hành chính được nâng lên.Hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của ngành có nhiều chuyển biến tích cực.


Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội vẫn còn những khó khăn, hạn chế. Công tác tham mưu, rà soát cập nhật các quy định về thủ tục hành chính mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ vẫn chưa kịp thời. Việc tinh giản biên chế đối với công chức chưa đạt kế hoạch đề ra. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh về chỉ số “Đào tạo lao động” và “Giới thiệu việc làm”. Mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác đào tạo lao động của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội chưa đáp ứng yêu cầu.Các chỉ số về cải cách hành chính của ngành nhìn chung còn thấp. Kinh phí cho công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được nhu cầu.Hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả chưa cao. Trong đó có nguyên nhân là nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức và viên chức trong toàn ngành chưa đúng tầm.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lê Văn Bình đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy; đồng thời đề nghị Đảng ủy Sở Lao động-Thương binh và Xã hộiphải xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành để từ đó tiếp tục quán triệt toàn diện, sâu sắc, hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU của Tỉnh ủy trong toàn Đảng bộ, đưa Nghị quyết số 04-NQ/TU vào việc thực hiện nhiệm vụ của ngành.Tăng cường kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, gắn với công tác đánh giá để trên cơ sở đó thực hiện bố trí, sắp xếp cán bộ cho phù hợp.Nâng cao hiệu quả, chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hiệu quả hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xử lý nghiêm những trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về cơ chế một cửa, một cửa liên thông.Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện việc nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc ngành, nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực người có công,Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, Kế hoạch 92-KH/TU và Chương trình 181-CTr/TU.Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch thu hồi biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mục tiêu đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế so với năm 2015. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; thực hiện công tác tuyển dụng, luân chuyên, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại theo đúng quy định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng có hiệu quả phần mềm Văn phòng điện tử, chữ ký số trong hoạt động của đơn vị.Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính; kịp thời biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, thông qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa trong đội ngũ công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân./.
 

Nguyễn Anh Minh