Chính trị - Xã hội
 
Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU 
05/09/2019 
 

Ngày 04/9/2019, Đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy do đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Kiểm tra của Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

Trong 03 năm qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; đã ban hành Kế hoạch số 449/KH-CAT-PV11 ngày 22/9/2015 về công tác CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020, trong đó xác định đầy đủ nhiệm vụ cụ thể tập trung lãnh đạo quán triệt, thống nhất nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên, công chức viên chức về nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Kiểm tra làm việc với Đảng ủy Công an tỉnh


Đảng ủy Công an tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn lực lượng, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 04 thành kế hoạch hằng năm, đề ra các nội dung, mục tiêu, yêu cầu, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; ban hành nhiều kế hoạch, công văn chỉ đạo về công tác cải cách hành chính bảo đảm đầy đủ, toàn diện, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, quá trình thực hiện gắn liền với công tác cải cách tư pháp, thực hiện các quy chế dân chủ và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Những kết quả nổi bật nêu trên đã góp phần thúc đẩy quá trình cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; tạo sự chuyển biến sâu, rộng trong nhận thức và hành động của từng công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính; góp phần từng bước xây dựng nền hành chính chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại. Kết quả cải cách hành chính hàng năm đạt kết quả cao (năm 2017 xếp loại Tốt, vị thứ 3/5, năm 2018 xếp loại Tốt, vị trí 1/5) trong số các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt rất cao, tỷ lệ 87,2%.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao nỗ lực của Đảng ủy Công an tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trong toàn Đảng bộ nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn lực lượng; xác định công tác công tác cải cách, xây dựng nền hành chính hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phục vụ Nhân dân vừa là nhiệm vụ chính trị trọng tâm vừa cấp bách, thường xuyên và lâu dài của toàn lực lượng Công an Nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy định của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an tỉnh; của các đơn vị trực thuộc và Công an các huyện, thành phố địa phương; xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về số lượng và chất lượng, cơ cấu hợp lý giữa số lượng với ví trí công việc của từng đơn vị, địa phương; đảm bảo về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị theo tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo;  tổng kết và nhân rộng những mô hình cải cách hành chính đã triển khai hiệu quả trong toàn lực lượng Công an Nhân dân trong tỉnh./.

Nguyễn Anh Minh