Y tế - Đời sống
 
Đồng ý cho học sinh, sinh viên và học viên các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 02/2020 vì dịch bệnh Covid-19 
15/02/2020 
 

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có Công văn số 374/UBND-VXNV ngày 15-02-2020 (HỎA TỐC) đồng ý cho học sinh, sinh viên và học viên các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 02-2020 vì dịch bệnh Covid-1 theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 320/SGDĐT-HCTC ngày 15-02-2020.


Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục khẩn trương quán triệt và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14-02-2020, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến tất cả các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh. Những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.Giáo viên các trường học trong tỉnh khẩn trương tập trung làm công tác vệ sinh môi trường, sát khuẩn phòng học và đồ dùng, trang thiết bị dạy học

Nguyễn Anh Minh