Kinh tế
 
Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2020 
01/07/2020 
 

Ngày 24/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2230/UBND-KTTH về việc thống nhất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2020.

Theo đó, diện tích gieo trồng vụ Hè Thu 2020 bổ sung với tổng diện tích là 7.598,4 ha (trong đó: lúa 6.968,1 ha; Màu 203,1 ha; thủy sản 427,2 ha). Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện nội dung trên đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra theo dõi tình hình sâu bệnh, dự tính dự báo, cảnh báo, hướng dẫn nông dân thực hiện kịp thời khi còn ở phạm vi nhỏ.Tiếp tục theo dõi tình hình khí hậu, thời tiết, lượng mưa thời gian tới; đồng thời, thường xuyên phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi thống nhất kế hoạch cấp nước từ nay đến cuối năm 2020 để phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, phù hợp theo từng thời điểm. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động điều tiết nước hợp lý, tiết kiệm, phù hợp với lịch sản xuất, cụ thể đến từng khu vực, xứ đồng. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn phối hợp với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, khuyến cáo nhân dân tổ chức xuống giống tập trung, đồng loạt, dứt điểm từng khu vực, xứ đồng đúng lịch thời vụ./.

NH