Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Đẩy mạnh tuyên truyền về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh 
15/01/2021 
 

Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, toàn hệ thống chính trị và Nhân dân về bản chất, vai trò quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội thực hiện các giải pháp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ngày 07/01/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTGTU hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Theo đó, các nội dung tuyên truyền cần tập trung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình hành động của Chính phủ, nghị quyết của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, kế hoạch thực hiện của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tuyên truyền về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, Kết luận số 70-KL/TW và Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW…

Phản ánh vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm, an sinh, an ninh, trật tự, an toàn, xã hội; vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và vai trò nòng cốt của hệ thống liên minh hợp tác xã trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; các kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tuyên truyền các mô hình hợp tác xã kiểu mới, hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực vùng miền hiệu quả; cách làm hay, điển hình tiên tiến. Đồng thời, tuyên truyền kinh nghiệm, giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên thế giới và khu vực với nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng đặc điểm khu vực vùng miền./.

Anh Vững 
Tin đã đưa
(26/02)
(25/02)
(25/02)
(24/02)
(19/02)
(19/02)
(09/02)
(04/02)
(03/02)
(18/01)