Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Đẩy mạnh thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 của tỉnh 
08/05/2020 
 

Ngày 29-4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1524/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 của tỉnh Ninh Thuận, giai đoạn 2020-2025.

Với mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên, tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số, phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Để đạt được mục tiêu để ra đề nghị Các Sở, ban ngành, chính quyền các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa công tác dân số bao gồm quy mô, cơ cấu, phân bổ, đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số thành nội dung trọng tâm, đưa mục tiêu dân số thành một chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện lồng ghép có hiệu quả các yếu tố dân số trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của từng ngành, từng huyện, thành phố; đẩy mạnh phong trào thi đua, các cuộc vận động về dân số tại địa phương nhất là cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, không lựa chọn giới tính khi sinh, toàn dân phát huy và chăm sóc người cao tuổi, nâng cao chất lượng dân số; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động, khơi dậy phong trào mọi người dân thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao, có lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng hợp lý để nâng cao sức khỏe tầm vóc, thể lực người Việt Nam; đổi mới toàn diện nội dung, chương trình, phương pháp giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản trong và ngoài nhà trường; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số.

LTHN