Kinh tế
 
Đẩy mạnh các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 
25/11/2019 
 

Từ đầu năm đến nay, qua các phong trào thi đua yêu nước, đã tạo động lực cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Theo đánh giá của UBND tỉnh, từ đầu năm đấn nay, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện, một số lĩnh vực chuyển biến tích cực; giá trị sản xuất một số ngành tăng cao.

Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ kịp thời; công tác quân sự, quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định; công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra, tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong những tháng cuối năm và cả năm 2019.

Nhiều phong trào thi đua yêu nước do UBND tỉnh, các ngành, địa phương phát động ngay từ đầu năm đã phát huy hiệu quả thiết thực, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Điển hình như Phong trào thi đua học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các sở, ngành, địa phương phát động, hưởng ứng tạo không khí thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa sâu rộng. Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở bước đầu đã tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả làm việc trong cơ quan, công sở. Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” được cụ thể hóa và triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu của nhân dân. Kết quả thực hiện các phong trào thi đua đã tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, thu nhập và việc làm của người dân được nâng cao; kết cấu hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, diện mạo nông thôn ở nhiều nơi được đổi mới; y tế, văn hóa, giáo dục, môi trường có nhiều tiến bộ; hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện, góp phần tích cực vào sự thành công của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và hoàn thành trước 1 năm của giai đoạn 2016-2020.

Một góc Tp. Phan Rang - Tháp Chàm. Ảnh: V.M

Tuy nhiên, qua đánh giá của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian qua còn một số tồn tại, hạn chế cần có biện pháp khắc phục như: Các phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn mang tính hình thức; công tác tuyên truyền chưa được chú trọng thường xuyên; việc bình xét, lựa chọn, đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu còn chưa đảm bảo chính xác, kịp thời. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức xây dựng phong trào thi đua, chưa tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc phong trào thi đua…

Trong thời gian tới, để phong trào thi đua và công tác khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy và góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng, cụ thể như sau: Khẩn trương rà soát các nhiệm vụ được giao theo các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 5-1-2019 của UBND tỉnh để có kế hoạch cụ thể, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ còn lại, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua để tạo động lực nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 theo nội dung thi đua tại Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 14-2-2019 của UBND tỉnh.

Các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương tiến hành sơ kết đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW  ngày 7-4-2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua-khen thưởng”, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp đổi mới phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội Thi đua yêu nước các cấp, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Ninh Thuận lần thứ VII năm 2020. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, do đó công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội cần tạo được khí thế phấn khởi, hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội trước thềm Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần tạo động lực để thúc đẩy thi đua rộng khắp, đạt kết quả cao hơn nữa trong các lĩnh vực công tác, học tập, lao động, sản xuất. Cần tiếp tục phát huy vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện phong trào thi đua; đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại địa phương. Các ngành, địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; cần phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cá nhân tiêu biểu, người tốt-việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, cơ sở.

Theo Baoninhthuan.com.vn