Khuyến nông
 
Đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản 
28/03/2012 
 

Ngày 22/02/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 319 về việc phê duyệt đầu tư Dự án “Phục hồi và quản lý bền vững rừng phòng hộ” gọi tắt là JICA2, vay vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản.

 

Theo đó mục tiêu của dự án là quản lý và bảo vệ bền vững rừng phòng hộ; phục hồi và bảo tồn đa dạng sinh học; xóa đói giảm nghèo ở khu vực miền núi; phục hồi và phát triển rừng phòng hộ đầu nguồn tại 11 tỉnh; tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương và chủ rừng phòng hộ; hỗ trợ cải thiện kinh kế cho các cộng đồng, những người sẽ quản lý rừng phòng hộ.

Theo Quyết định trên, tổng mức đầu tư phân bổ để thực hiện dự án tại tỉnh Ninh Thuận là 609 triệu yên (trong đó: 492 triệu yên vay ODA, 117 triệu yên là đối ứng Việt Nam). Tổ chức thực hiện và trách nhiệm quản lý dự án đối với các cơ quan ở các địa phương như sau:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh là cơ quan chủ quản dự án đầu tư các Tiểu dự án tại tỉnh, chịu trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất và vốn đối ứng để thực hiện dự án;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh là Chủ đầu tư các tiểu dự án tại tỉnh và chịu trách nhiệm thành lập các Ban quản lý dự án tại tỉnh./.

 

Xuân Sinh