Chính trị - Xã hội
 
Danh sách xã, thôn đặc biệt khó khăn, các xã vùng núi, vùng sâu, vùng xa và vùng bãi ngang để thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức ngành GDĐT trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
11/10/2019 
 
Xem chi tiết tại đây