Công bố thông tin doanh nghiệp
 
Danh sách các doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 31/10/2021 
19/11/2021 
 
XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY