Chính trị - Xã hội
 
Danh sách các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Ninh Thuận 
11/10/2010 
 

 

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ và thực hiện chính sách ưu đãi đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Để có cơ sở cho ngành y tế thực hiện chế độ, chính sách nói trên theo quy định; ngày 06/10/2010, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách các xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn thuộc tỉnh Ninh Thuận, danh sách cụ thể như sau:

SỐ

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

I

Huyện Bác Ái

1

Xã Phước Bình

2

Xã Phước Chính

3

Xã Phước Tân

4

Xã Phước Hòa

5

Xã Phước Thành

6

Xã Phước Thắng

7

Xã Phước Trung

8

Xã Phước Tiến

9

Xã Phước Đại

II

Huyện Ninh Sơn

10

Xã Ma Nới

11

Xã Hòa Sơn

III

Huyện Ninh Phước

12

Xã An Hải

13

Xã Phước Hải

14

Xã Phước Vinh

IV

Huyện Thuận Nam

15

Xã Phước Dinh

16

Xã Phước Hà

V

Huyện Ninh Hải

17

Xã Vĩnh Hải

VI

Huyện Thuận Bắc

18

Xã Phước Chiến

19

Xã Phước Kháng

20

Xã Công Hải

21

Xã Bắc Sơn

                      Tổng cộng: 21 xã
Phương Dung