Công bố thông tin doanh nghiệp
 
Danh sách các doanh nghiệp còn nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp tính đến ngày 31/8/2021) 
17/09/2021 
 
TẢI CHI TIẾT TẠI ĐÂY