Thông tin đất đai
 
Danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
05/01/2018 
 
Ngày 11/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết 69/NQ-HĐND về danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.