Chính trị - Xã hội
 
Đánh giá tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2013 tại tỉnh Ninh Thuận 
20/03/2013 
 

        Ngày 15/3/2013, UBND tỉnh ban hành Báo cáo số 41/BC-UBND về tình hình và kết quả thực hiện việc kiểm soát thủ tục hành chính quý I năm 2013 tại tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, trong quý I/2013: các Sở, ngành đã rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành và công bố: Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 292/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND về Quy định giải quyết các TTHC theo cơ chế “một cửa” tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 04/3/2013 về việc công bố sửa đổi Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải; Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND về việc bổ sung 02 thủ tục hành chính vào Quy định giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” tại Sở Tài chính. Đến nay, hoạt động kiểm soát TTHC của tỉnh đã đi vào nề nếp, hệ thống cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC tại các Sở, ngành, địa phương đã ổn định.

       Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố chậm rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hiện nay không còn phù hợp; việc rà soát, trình UBND tỉnh công bố các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại một số cơ quan, đơn vị còn chậm; sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc và TTHC còn thiếu chặt chẽ; một số Sở, ngành, địa phương thực hiện báo cáo kết quả thực hiện công tác KSTTHC về Ủy ban nhân dân tỉnh chưa đúng thời gian quy định./.

Xuân Sinh