Chính trị - Xã hội
 
Đăng ký kế hoạch triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2021 
08/09/2020 
 

Ngày 08/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Công văn số 3209/UBND-KTTH về việc đăng ký kế hoạch triển khai Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2021