Phòng chống tham nhũng VPUBND
 
DANH MỤC TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG THEO BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC PCTN 2020 
06/09/2021 
 

A. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC XÂY DỰNG VÀ HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ PCTN

TÀI LIỆU, SỐ LIỆU MINH CHỨNG

(Sở, ngành, quận, huyện ghi rõ tên, ngày tháng ban hành văn bản theo các mục tương ứng bên cột trái)

ĐƠN VỊ BAN HÀNH

ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN TỬ

(nếu có)

A.1 Đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo:

A.1.1 Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về PCTN

Văn bản số 179/UBND-TCDNC ngày 30/01/2020 về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra gắn với công tác phòng chống tham nhũng và thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn tỉnh;

UBND tỉnh

Xem File

A.1.2  Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN

- Văn bản số 2505/UBND-TCDNC ngày 15/7/2020 về việc triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định sô 774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Văn bản số 2529/UBND-TCDNC ngày 16/7/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

- Văn bản số 2727/UBND-TCDNC ngày 30/7/2020 về việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng cuối năm 2020;

- Văn bản số 4500/UBND-TCDNC ngày 16/12/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

 

Xem File

 

   


Xem File

 

 

   

Xem File

 

A.1.3  Lãnh đạo, chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN.

Văn bản số 1120/UBND-TCDNC ngày 06/4/2020 về việc tiếp tục thực hiện đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020;

UBND tỉnh

Xem File

A1.4  Lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN

- Văn bản số 1914/UBND-TCDNC ngày 28/5/2020 về việc công khai minh bạch trong công tác phòng, chống tham nhũng;

UBND tỉnh

Xem File

A.2 Đánh giá việc tổ chức thực hiện:

A.2.1 Thực hiện công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về PCTN

A.2.1.1 Ban hành kế hoạch triển khai

Kế hoạch số 978/KH-UBND ngày 27/3/2020 kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020;

UBND tỉnh

Xem File

A.2.1.2 Kết quả thực hiện

- Báo cáo số 84/BC-VPUB ngày 12/11/2020 của VP UBND tỉnh Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

A.2.2 Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về PCTN

A.2.2.1 Ban hành kế hoạch

Kế hoạch 1938/KH-UBND ngày 29/5/2020 về việc triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019;

UBND tỉnh

Xem File

A.2.2.2 Kết quả thực hiện

Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 07/902020 về việc tự đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND tỉnh Ninh Thuận năm 2019

UBND tỉnh

Xem File

A.2.3 Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN.

A.2.3.1 Ban hành kế hoạch

- Kế hoạch 1675/KH-UBND ngày 11/05/2020 về tổ chức Cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng.

- Văn bản số 860/VPUB-TCDNC ngày 17/3/2020 về việc tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2019

UBND tỉnh

VP UBND tỉnh

Xem File

 

Xem File

A.2.3.2 Kết quả thực hiện

Văn bản số 2371/VPUB-TCDNC ngày 07/7/2020 về việc  lùi thời gian tổ chức cuộc thi báo cáo viên pháp luật, tuyên tuyền viên pháp luật giỏi toàn quốc về pháp luật phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.  

VP UBND tỉnh

Xem File

A.2.4 Thực hiện việc kiểm tra, theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật về PCTN

A.2.4.1 Ban hành kế hoạch

Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019.

UBND tỉnh

Xem File

A.2.4.2 Kết quả thực hiện

A.2.5 Việc tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh

Thông báo 22/TB-VPUB ngày 10/01/2020 lịch tiếp công dân định kỳ tháng 01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

Thông báo 339/TB-VPUB ngày 07/02/2020 lịch tiếp công dân định kỳ tháng 02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

Thông báo 587a/TB-VPUB ngày 28/02/2020 lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

Thông báo 994/TB-VPUB ngày 27/3/2020 lịch tiếp công dân định kỳ tháng 4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

Thông báo 1477/TB-VPUB ngày 29/4/2020 lịch tiếp công dân định kỳ tháng 5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

Thông báo 2044/TB-VPUB ngày 11/6/2020 lịch tiếp công dân định kỳ tháng 6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

Thông báo 2272/TB-VPUB ngày 26/6/2020 lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

Thông báo 2796/TB-VPUB ngày 31/7/2020 lịch tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

Thông báo 3515/TB-VPUB ngày 17/9/2020 lịch tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

Thông báo 3700/TB-VPUB ngày 01/10/2020 lịch tiếp công dân định kỳ tháng 10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

Thông báo 3782/TB-VPUB ngày 30/10/2020 lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

Thông báo 4721/TB-VPUB ngày 11/12/2020 lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

Tiếp công dân đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh

Công văn 795/UBND-TCDNC ngày 17/3/2020 về việc tiếp, xử lý vụ việc bà Trương Thị Hương Phi (tiếp đột xuất)

UBND tỉnh


Xem File

Công văn 1637/UBND-TCDNC ngày 07/5/2020 về việc tiếp, xử lý vụ việc ông Lê Kim Hồng

UBND tỉnh

Xem File

Công văn 1649/UBND-TCDNC ngày 07/5/2020 về việc tiếp, xử lý vụ việc ông Nguyễn Thanh Minh

UBND tỉnh

Xem File

Công văn 1639/UBND-TCDNC ngày 07/5/2020 về việc tiếp, xử lý vụ việc ông Nguyễn Hồng Đức

UBND tỉnh

Xem File

Công văn 1638/UBND-TCDNC ngày 07/5/2020 về việc tiếp, xử lý vụ việc ông Nguyễn Ngọc Dũng

UBND tỉnh

Xem File

Công văn 1860/UBND-TCDNC ngày 26/5/2020 về việc tiếp, xử lý vụ việc ông Đoàn Văn Sửu

UBND tỉnh

Xem File


B. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA THAM NHŨNG

B.1 Công tác phòng ngừa TN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực Nhà nước

B.1.1 Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018

a) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức; người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và công dân;

- Quyết định số 68/QĐ-VPUB ngày 04/12/2020 về việc thôi hưởng phụ cấp trách nhiệm đối với ông Lê Anh Văn

- Báo cáo số 88/BC-VPUB ngày 20/11/2020 về tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020và phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

 

Xem File

 

b) Việc bố trí, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác;

- Báo cáo số 30/BC-VPUB ngày 26/5/2020 về việc kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020

- Văn bản số 897/VPUB-HCQT ngày 19/3/2020 về việc xin cấp kinh phí hỗ trợ cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng đợt 1 năm 2020

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

 

 

Xem File

 

c) Công tác tổ chức cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn;

- Báo cáo số 96/BC-VPUB ngày 15/12/2020 về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 80-KH/TU ngày 03/11/2017 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Đề án thí điểm đổi mới tuyển chọn cán bộ quản lý cấp sở, cấp phòng.

- Báo cáo số 90/BC-VPUB ngày 20/11/2020 về việc báo cáo Công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và chuyển ngạch đối với công chức, viên chức tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

 

 

 

 

Xem File

 

d) Việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này mà theo quy định của pháp luật phải công khai, minh bạch.

Văn bản số 838/VPUB-HCQT ngày 16/3/2020 về việc  báo cáo thống kê chỉ tiêu phát triển giới của quốc gia năm 2019

Văn phòng UBND tỉnh

Xem File

B.1.2 Kết quả cải cách hành chính (PAR 2020)

B.1.3 Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, chế độ, tiêu chuẩn

B.1.4 Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích

B.1.4.1 Kết quả triển khai thực hiện rà soát XĐLI

B.1.4.2 Kết quả giải quyết XĐLI

B.1.5 Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức

B.1.6 Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN)

 

B.1.6.1 Kế hoạch tổ chức thực hiện

B.1.6.2 Kết quả kê khai TSTN lần đầu

B.1.6.3 Kết quả công khai TSTN

B.1.7 Kết quả thực hiện Chỉ thị 10/TTg của TTg CP

B.1.7.1 Kế hoạch triển khai năm 2020

B.1.7.2  Việc tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp

B.1.7.3 Kết quả xử lý vi phạm Chỉ thị 10

B.2  Công tác phòng ngừa TN trong doanh nghiệp, tổ chức, khu vực ngoài NN

Bao gồm: (1) Công ty đại chúng, (2) tổ chức tín dụng và (3) tổ chức XH do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc phê duyệt điều lệ có huy động khoản đóng góp của Nhân dân để hoạt động từ thiện trên địa bàn tỉnh.

B.2.1 UBND tỉnh ban hành VB hướng dẫn thực hiện công tác phòng ngừa TN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN

B.2.2 Kết quả xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm tra nội bộ trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN

B.2.3 Kết quả thực hiện các biện pháp công khai, minh bạch trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN

B.2.4 Kết quả kiểm soát XĐLI trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN

B.2.5 Kết quả thực hiện chế độ trách nhiệm của người đứng đầu trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài NN

C. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ THAM NHŨNG

C.1 Việc phát hiện hành vi tham nhũng

C.1.1 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua kiểm tra, thanh tra, giám sát.

C.1.2 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua phản ánh, tố cáo

C.1.3 Kết quả phát hiện hành vi tham nhũng qua điều tra, truy tố, xét xử

C.2 Việc xử lý tham nhũng

 

C.2.1  Kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức, cá nhân

C.2.1.1 Kết quả xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính đối với tổ chức

C.2.1.2 Kết quả xử lý kỷ luật hành chính đối với cá nhân

C.2.2 Kết quả xử lý hình sự người có hành vi tham nhũng

C.2.2.1 Kết quả xử lý qua điều tra

C.2.2.2 Kết quả xử lý qua truy tố

C.2.2.3 Kết quả xử lý qua xét xử

C.2.3  Kết quả xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng.

C.2.3.1 Hình thức khiển trách  

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở, ngành, quận, huyện để xảy ra vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm)

C.2.3.2 Hình thức cảnh cáo

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở, ngành, quận, huyện để xảy ra vụ việc tham nhũng nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng  bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 03 năm đến 07 năm )

C.2.3.3 Hình thức cách chức

Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu sở, ngành, quận, huyện để xảy ra vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 07 năm đến 15 năm) hoặc đặc biệt nghiêm trọng (là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 05 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình)

C.3 Số lượng tiền, tài sản kiến nghị thu hồi qua phát hiện các hành vi tham nhũng

D. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC THU HỒI TÀI SẢN THAM NHŨNG

D.1 Kết quả thu hồi bằng biện pháp hành chính

D.2 Kết quả thu hồi bằng biện pháp tư pháp