Công bố thông tin doanh nghiệp
 
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận 
30/07/2021 
 

Năm 2021

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2021

- Báo cáo trách nhiệm với xã hội năm 2020

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2020

- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của công ty năm 2020

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (2018-2020)

- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2020

- Báo cáo tài chính năm 2020

- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025

Năm 2020

- Báo cáo tài chính quý II năm 2020

- Quyết định ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019

- Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2019 và kế hoạch sử dụng lao động năm 2020

- Trích lục bản đồ địa chính

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất (2017-2019)

- Báo cáo trách nhiệm với xã hội năm 2019

- Tờ trình về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

- Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

- Báo cáo Chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty năm 2019

- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019

Năm 2019

- Quyết định ban hành Quy chế quản lý tài chính

- Báo cáo về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2019

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (2016-2018)

- Báo cáo trách nhiệm với xã hội năm 2018

- Báo cáo Chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty năm 2018

- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018

- Báo cáo tài chính năm 2018

- Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2019

Năm 2018

- Quy định về việc tổ chức thực hiện công tác quy hoạch Người giữ chức vụ Trưởng phòng chuyên môn thuộc Công ty đến năm 2020 và những năm tiếp theo

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (2015-2017)

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017

- Báo cáo trách nhiệm với xã hội năm 2017

- Báo cáo Chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty năm 2017

- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2017

- Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2018

- Báo cáo tài chính năm 2017

- Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2018

Năm 2017

- Báo cáo tài chính năm 2016

- Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2017

- Báo cáo Chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty năm 2016

- Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm (2014-2016)

- Báo cáo trách nhiệm với xã hội năm 2016

- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016

Năm 2016

- Công khai kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

- Báo cáo tài chính năm 2015

- Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2016

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất (2013-2015)

- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016

- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2016

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015

- Báo cáo Chế độ tiền lương, tiền thưởng của Công ty năm 2016

- Tình hình sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính 6 tháng năm 2016

- Báo cáo tổng hợp tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015

Năm 2015

- Báo cáo tài chính năm 2014

- Báo cáo tài chính Quý 2 năm 2015

- Báo cáo tình hình đầu tư ra ngoài doanh nghiệp nhà nước năm 2015

- Công bố thông tin doanh nghiệp năm 2015

- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 2016-2020