Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Công tác cải cách thủ tục hành chính tại huyện Ninh Hải. 
01/11/2018 
 

Trong những năm qua, xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành. Theo đó, huyện Ninh Hải luôn chú trọng xây dựng kế hoạch CCHC nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của huyện thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp.

Trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện, huyện Ninh Hải đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các kế hoạch, văn bản trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của Thủ tướng Chính Phủ và của UBND tỉnh. Qua đó đã tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC với các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó, công tác CCHC trên địa bàn huyện từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả: cơ chế một cửa liên thông được duy trì thực hiện tốt; các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã được nâng lên. Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, số hồ sơ tồn đọng, hồ sơ quá hạn giảm; các hiện tượng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính các cấp đã được khắc phục góp phần giảm thiểu chi phí, thời gian, công sức của nhân dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương...Tính đến cuối tháng 10/2018, tổng số hồ sơ tiếp nhận qua bộ phận một cửa: 40.119 hồ sơ; số văn bản đi và đến được chuyển hoàn toàn trên môi trường mạng trên tổng số văn bản trong nội bộ huyện là 12.480.

Điểm nổi bật nữa trong công tác CCHC ở huyện Ninh Hải đó chính là đã xây dựng được Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức đối với các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp cho giai đoạn 2011-2020. Đây chính là căn cứ để giao chỉ tiêu biên chế, nâng ngạch, tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc.

Hàng năm, trên cơ sở biên chế được UBND tỉnh giao, UBND huyện tiến hành phân bổ biên chế đến từng cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp bảo đảm đáp ứng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát hiện kịp thời những tồn tại, thiếu sót ngay từ đơn vị cơ sở. Nhờ đó, về cơ bản huyện Ninh Hải đã quản lý, sử dụng biên chế bảo đảm tỷ lệ giữa biên chế giao và biên chế thực hiện. Công tác quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện luôn được thực hiện theo đúng quy trình, thẩm quyền quy định trên cơ sở các văn bản pháp lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước được huyện chú trọng; chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên. Cùng với đó, việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất được thực hiện đồng bộ theo hướng hiện đại; nhằm góp phần nâng cao tinh thần thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Công tác hiện đại hóa hành chính được quan tâm thực hiện thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Bên cạnh đẩy mạnh công tác CCHC, huyện Ninh Hải luôn quan tâm chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện văn hoá công sở, nụ cười công sở, có thái độ niềm nở, tận tình, lịch sự khi tiếp xúc và giải quyết công việc cho Nhân dân, thực hiện "Tận tâm – Tận tình – Tận tụy" trong công việc tạo được sự thân thiện hơn với Nhân dân khi tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương; tạo sự hài lòng của người dân, nâng cao kỹ năng giao tiếp, tạo sự gần gũi giữa cán bộ với nhân dân. Điển hình UBND xã Thanh Hải đã triển khai các mô hình như: Trao “Giấy chứng nhận kết hôn” cho các cặp vợ chồng đến UBND xã làm thủ tục đăng ký kết hôn; kết hợp 3 thủ tục đăng ký “Khai sinh, nhập hộ khẩu và đăng ký cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi”  và mô hình thứ ba là đại diện lãnh đạo và thành viên UBND xã đến đọc và trao “Thư chia buồn” đến từng hộ dân khi nhà có người thân qua đời lúc làm lễ thành phục để chia sẻ nỗi buồn cùng gia đình và hướng dẫn người thân thực hiện các yêu cầu để làm giấy chứng tử theo luật định.

Tuy nhiên, ngoài những kết quả đã đạt được, công tác CCHC trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: một số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết còn chậm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước chưa đồng bộ, lúng túng trong định hướng. Việc niêm yết bộ thủ tục hành chính ở một số cơ quan, địa phương chưa đảm bảo.

Nhằm đẩy mạnh công tác CCHC, giải pháp của huyện Ninh Hải đặt ra là: Tiếp tục đổi mới quy trình, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của huyện, bảo đảm sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp khi ban hành văn bản.  Đơn giản hóa cơ cấu tổ chức các đơn vị, đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; từng bước tinh gọn bộ máy các phòng, ban, đơn vị bảo đảm hoạt động đạt hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho các tổ chức và công dân. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện; chuẩn hóa các công sở hành chính, nhất là ở cấp xã; trang bị phương tiện làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến liên hệ giải quyết công việc được nhanh chóng và bảo đảm thời gian...

Trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh cải cách TTHC, huyện Ninh Hải tăng cường kiểm tra, kiểm soát quy trình giải quyết TTHC tại các cơ quan, địa phương; nhất là công tác rà soát TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.

Hà Tiên – Phòng VHTT Ninh Hải.