Công bố thông tin doanh nghiệp
 
Công ty TNHH MTV khai thác công trình Thủy lợi Ninh Thuận của công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP 
16/07/2021 
 
Xem chi tiết tại đây