Công khai tài chính doanh nghiệp
 
Công khai thông tin các doanh nghiệp nợ thuế 
06/12/2017 
 
Để giảm thiểu số thuế nợ đọng, không để nợ thuế ảnh hưởng tới thu ngân sách năm 2017 trên địa bàn tỉnh và bảo đảm công bằng trong việc chấp hành pháp luật thuế; Cục thuế tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đăng tải công khai thông tin các doanh nghiệp chây ỳ không nộp tiền thuế đúng thời hạn sau khi cơ quan thuế đã tiến hành cưỡng chế nợ thuế, nhưng còn nợ thuế đến ngày 31/10/2017 chưa nộp vào ngân sách nhà nước.