Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Công bố thông tin Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận năm 2017 
09/05/2018 
 
- Công bố báo cáo tình hình thực hiện tiền lương, thù lao, tiền thưởng và thu nhập của người quản lý doanh nghiệp năm 2017 Tải về tại đây