Công khai tài chính doanh nghiệp
 
Công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2016. 
02/08/2017 
 
Ngày 17/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1394/QĐ-UBND Công bố kết quả đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và xếp loại viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2016.