Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 
Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 
27/02/2017 
 
Ngày 24/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/QĐ-UBND về việc Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015.