Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 
07/03/2017 
 
Ngày 24/02/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.