Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2015 
07/05/2015 
 
Ngày 07/5/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 979/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2015.
Xem chi tiết tại file đính kèm:

Quyết định 979

Chương trình kèm theo QĐ 979