Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Công bố bổ sung giá vật liệu xây dựng trong tháng 06/2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
12/06/2020 
 
Xem chi tiết tại đây