Cải cách hành chính
 
Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận 
27/06/2018 
 

Ngày 26 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1058/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận.

Quyết định này có hiệu lực kế từ ngày ký./.)

   Xem chi tiết tại đây

NH