Chính trị - Xã hội
 
Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới 
27/10/2021 
 

Ngày 22/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 74-CTr/TU về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới (viết tắt là Chương trình hành động).

Theo đó, Chương trình hành động xác định gia đình là tế bào của xã hội, nơi duy trì nòi giống, môi trường lưu giữ, giáo dục, trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc cho các thành viên trong gia đình. Xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc, là vấn đề hết sức hệ trọng của dân tộc. Công tác xây dựng gia đình vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển bền vững đất nước.

Mục tiêu của Chương trình hành động là đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, xác định rõ hoạt động của gia đình là trọng tâm của các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đã đề ra; tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững đất nước. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình và công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác xây dựng gia đình, trong đó chú trọng nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình. Phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng trong nuôi dưỡng, định hướng giá trị, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp thực hiện như sau:

- Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư.

- Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện hệ thống chính sách, pháp luật về gia đình và các lĩnh vực có liên quan đến gia đình theo hướng lấy hoạt động của gia đình làm trọng tâm, bảo đảm sự gắn kết xã hội và vai trò của gia đình.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch với các nhiệm vụ cụ thể, sát thực tế của từng địa phương, đơn vị.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về công tác xây dựng gia đình. Xây dựng, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.

- Đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát trong việc thể chế hóa chủ trương của Đảng; việc thực thi chính sách, pháp luật về gia đình, công tác gia đình và các lĩnh vực có liên quan đối với cơ quan quản lý nhà nước./.

Đào Nhật Đạc 
Tin đã đưa
(20/12)
(03/12)
(03/12)
(30/11)
(27/11)
(25/11)
(24/11)
(24/11)
(24/11)
(22/11)