Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp
 
Chuẩn bị các công việc phục vụ Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hàng tháng 
01/12/2017 
 
Ngày 30/11/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5024/UBND-TH về việc chuẩn bị các công việc phục vụ Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hàng tháng.