Chính trị - Xã hội
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thành lập Ủy ban bầu cử các cấp 
04/01/2021 
 

Thực hiện Công văn số 23/VPHĐBCQG-TT ngày 15/12/2020 của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia về việc đề nghị thành lập Ủy ban bầu cử;

Ngày 30/12/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4733/UBND-VXNV về việc thành lập Ủy ban bầu cử các cấp và xây dựng Nghị quyết quy định mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân các huyện, thành phố có trách nhiệm thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện, cụ thể là:

- Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp.

- Thành phần, cơ cấu Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã thực hiện theo Khoản 2 Điều 22 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13. Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã và danh sách trích ngang của các thành viên Ủy ban bầu cử phải gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) và các cơ quan, đơn vị có liên quan trước ngày 25/01/2021 để theo dõi, tổng hợp báo cáo.

Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Ủy ban bầu cử tỉnh sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; thời hạn hoàn thành trước ngày 25/01/2021. Tổng hợp việc thành lập Ủy ban bầu cử các cấp, tham mưu báo cáo kết quả về Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan, đơn vị liên quan trước ngày 29/01/2021./.

(Đính kèm file Công văn số 4733/UBND-VXNV ngày 30/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Ngọc Tiến, Sở Nội vụ 
Tin đã đưa
(05/03)
(05/03)
(05/03)
(04/03)
(04/03)
(03/03)
(03/03)
(27/02)
(26/02)
(26/02)