Chính trị - Xã hội
 
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh 
03/03/2021 
 

Ngày 02/3/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức họp nghe báo cáo về tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp. Cùng tham dự có các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh theo Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và của tỉnh, là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và các đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Qua rà soát kết quả triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh thời gian qua cho thấy việc triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh đã được triển khai khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ trên các nội dung; các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp, chủ động xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền tham mưu. Đối với những nhiệm vụ có thời hạn theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện, hoàn thành đảm bảo trước thời hạn đề ra. Đối với những nhiệm vụ thường xuyên, mang tính nghiệp vụ, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ chủ động hướng dẫn, triển khai hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện theo đúng tiến độ. Các Tiểu ban thuộc Ủy ban bầu cử tỉnh đã chủ động triển khai các nhiệm vụ liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công và lộ trình triển khai công tác bầu cử đã đề ra. Đến nay qua Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất cơ bản thống nhất cơ cấu thành phần, số lượng người cùng cơ quan tổ chức đơn vị ở địa phương ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; theo đó giới thiệu 12 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 90 người ứng cử để bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh, 407 người ứng cử để bầu 217 đại biểu HĐND cấp huyện và 2.902 người ứng cử để bầu 1.551 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền về bầu cử kịp thời, tình hình an ninh chính trị và an toàn xã hội ổn định.Đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì cuộc họp


Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, diễn ra sau thành công của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn liền với công tác cán bộ là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. Do đó, đề nghị các thành viên ủy ban bầu cử tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Đối với Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh) đồng chí yêu cầu tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày 19/3/2021 theo các mốc thời gian đã ấn định theo quy định và kế hoạch, như: chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn thủ tục giới thiệu người ứng cử tại các cơ quan, đơn vị; rà soát, tổng hợp, tham mưu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch tổng thể triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh nhằm cụ thể hơn trách nhiệm triển khai thực hiện, thời hạn phải hoàn thành từng nội dung trong công tác bầu cử; hoàn thành việc lập maket mẫu phiếu bầu cử, danh sách người cử, tiểu sử người ứng cử, hòm phiếu, bố cục bảng niêm yết danh sách và tiểu sử người ứng cử, mẫu thẻ các tổ chức phụ trách bầu cử; trình Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh xem xét, phê duyệt và tiến hành hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện; thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; đảm bảo hoàn thành việc nhận hồ sơ ứng cử đúng thời gian đã ấn định; lập, rà soát danh sách trích ngang những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; chuyển đến Ủy ban MTTQVN tỉnh để kịp thời phục vụ Hội nghị Hiệp thương lần thứ 2; hoàn thành việc tham mưu thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội và Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn Ủy ban bầu cử cấp huyện, cấp xã;…./.

Thanh Bình 
Tin đã đưa
(12/04)
(09/04)
(08/04)
(08/04)
(08/04)
(07/04)
(26/03)
(26/03)
(25/03)
(24/03)