Chính trị - Xã hội
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư 
13/03/2019 
 

Ngày 12/3/2019, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở kế hoạch và Đầu tư về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đột phá của ngành Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận năm 2019. Tham dự họp có Ban lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, lãnh đạo các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố.Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
làm việc tại Sở Kế hoạch và Đầu tư


Theo báo cáo của đồng chí Phạm Đồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-SKHĐT ngày 16/01/2019 về triển khai nhiệm vụ, giải pháp của ngành Kế hoạch và Đầu tư Ninh Thuận năm 2019 với 3 nhiệm vụ đột phá, 08 nhóm giải pháp chủ yếu với 76 nhiệm vụ cụ thể. Tại buổi làm việc lãnh đạo Sở kế hoạch và Đầu báo cáo tóm tắt 6 nhóm công việc mà Sở tập trung trong năm 2019 đó là: Tham mưu triển khai cơ cấu lại đầu tư công, giao và phân khai kế hoạch vốn đầu tư công; theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân theo quy định; quản lý giám sát đầu tư công; tham mưu về công tác quy hoạch; kế hoạch; cơ chế chính sách; thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; xây dựng các báo cáo chuyên đề,… Các đại biểu dự họp tham gia đóng góp ý kiến đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phát biểu chỉ đạo: Năm 2018, cả nước và tỉnh đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; đặc biệt Tỉnh ta đã thực hiện 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết HĐND tỉnh giao, có chỉ tiêu đã đạt mục tiêu Đại hội Đảng đề ra đến năm 2020 như thu ngân sách đạt 2.960 tỷ đồng. Điều đó đã mang lại niềm tin và sự phấn khởi trong Nhân dân và cán bộ, công chức, đó là tiền đề, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà bứt phá nhanh và bền vững trong giai đoạn tới. Năm qua, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức của Ngành Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều cố gắng, nỗ lực rất lớn, làm tốt các nhiệm vụ được giao như: tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng cơ chế chính sách, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, Chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh; công tác kế hoạch; thu hút đầu tư, công tác quản lý doanh nghiệp, kinh tế tập thể; công tác cải cách hành chính; thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo,… Thay mặt, UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề nghị Sở tiếp tục phát huy trong thời gian tới; đồng thời đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và đề nghị Sở khẩn trương đề ra các biện pháp hữu hiệu sớm khắc phục các tồn tại. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung triển khai tốt các nhiệm vụ gắn với phương châm hành động năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, như sau: Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu; chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, góp phần hỗ trợ nâng cao hiệu quả Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Tham mưu thực hiện quyết liệt các đột phá trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và các dự án động lực,… Tiếp tục tham mưu cụ thể hóa các công việc triển khai có hiệu quả Nghị quyết 115 của Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 416/TB-VPCP ngày 29/10/2018 về cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ cho Ninh Thuận. Xúc tiến nhanh việc triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chặt chẽ, hiệu quả, đúng quy định. Tham mưu xây dựng các báo cáo chuyên đề đảm bảo kịp thời và chất lượng, lưu ý các Báo cáo phục vụ xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới, báo cáo phục vụ các Đoàn kiểm tra, giám sát, báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý, 6 tháng, năm…; Tiếp tục theo dõi, cập nhật, kịp thời tham mưu điều chỉnh kịch bản tăng trưởng của tỉnh năm 2019 phù hợp nhất để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đạt kết quả tốt nhất. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số PCI, thay đổi tư duy về công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; tăng cường thực thi có hiệu quả công tác giám sát đầu tư và xử lý sau khi giám sát đầu tư; tiếp tục nghiên cứu cải thiện việc tổ chức buổi đối thoại doanh nghiệp hàng tháng phải thực sự là một diễn đàn thiết thực, hiệu quả mà các doanh nghiệp, nhà đầu tư coi đó như một nhu cầu không thể thiếu trong hoạt động của doanh nghiệp./.

Đình Tuấn