Chính trị - Xã hội
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ 
06/02/2020 
 

Ngày 05/02/2020, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Cùng tham dự có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các Sở, Ban, ngành, địa phương và lãnh đạo các Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.Toàn cảnh Hội nghị tổng kết năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Nội vụ


Trong năm 2019, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực Nội vụ đã được ngành Nội vụ tích cực triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được phân công theo Quyết định của UBND tỉnh và Chương trình công tác của Bộ Nội vụ; đồng thời đã tham mưu và tổ chức thực hiện cơ bản đúng kế hoạch đề ra trên các lĩnh vực công tác: Tổ chức nhà nước, thi đua khen thưởng, tôn giáo, văn thư lưu trữ. Những kết quả đạt được của ngành Nội vụ góp phần cùng với toàn tỉnh hoàn thành đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu do HĐND tỉnh giao so với kế hoạch đề ra.Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cơ bản thống nhất những nhiệm vụ, phương hướng và giải pháp trọng tâm, đột phá của ngành Nội vụ đề ra trong năm 2020, đồng thời với phương châm hành động của tỉnh năm 2020 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh chỉ đạo ngành Nội vụ tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo quyết liệt, có giải pháp mạnh và hiệu quả cao đối với việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục rà soát, tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp với các cơ quan có liên quan làm tốt công tác tham mưu UBND tỉnh tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, tăng cường phân cấp quản lý giữa các cấp.Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Long Biên báo cáo tổng kết ngành Nội vụ tại Hội nghị


Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu các giải pháp nâng cao Chỉ số DCCI, kết quả xếp hạng các Chỉ số: PAR INDEX, PCI, PAPI, SIPAS gắn với việc triển khai Nghị quyết 36a ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Tham mưu tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII - năm 2020; tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã và đang triển khai thực hiện với những nội dung, việc làm cụ thể, thiết thực trong năm 2020.Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Xuân Vĩnh tặng Kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước cho 02 cá nhân tiêu biểu


Tại Hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trao tặng Kỷ niệm chương của Bộ Nội vụ vì sự nghiệp ngành Tổ chức Nhà nước cho ông Lê Văn Chín – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ninh Sơn và ông Nguyễn Khắc Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải./.

Nguyễn Anh Minh 
Tin đã đưa