Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
 
Chỉ thị về việc sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất trên địa bàn tỉnh năm 2014 
21/05/2014 
 
Ngày 21/5/2014, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc sử dụng nước tiết kiệm trong sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất trên địa bàn tỉnh năm 2014.

Xem chi tiết trong file đính kèm:

Chỉ thị 10