Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Chỉ thị về việc chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019 
17/08/2018 
 

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quân sự, quốc phòng hằng năm của các địa phương, điều này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ quyết định chất lượng xây dựng Quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cả trước mắt và lâu dài, mà còn góp phần tạo nguồn cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, cơ sở.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 15/8/2018 về việc chuẩn bị thực lực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019. Theo đó, trong thời gian tới, các cơ quan báo chí truyền thông đại chúng phải dành thời lượng thích hợp, tổ chức các hình thức tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Ngoài ra, để tiếp tục thực hiện theo phương thức “Địa phương làm tròn khâu, tuyển người nào chắc người đó”, tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu Chính phủ giao. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, xã hội, đoàn thể các cấp trong phạm vi chức năng có trách nhiệm động viên, giáo dục và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị chấp hành và thực hiện nghiêm túc Luật Nghĩa vụ quân sự./.

BTL