Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Về lãnh đạo thực hiện thắng lợiTổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
24/12/2018 
 

Ngày 18-12-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU về lãnh đạo thực hiện thắng lợi Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Báo Ninh Thuận trân trọng giới thiệu toàn văn Chỉ thị.

Luật Thống kê quy định Tổng điều tra dân số và nhà ở là một trong các cuộc Tổng điều tra thống kê quốc gia. Ngày 26-6-2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 772/QĐ-TTg về tổ chức Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; theo đó, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được tiến hành thu thập thông tin vào thời điểm 00 giờ ngày 1-4-2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ đánh giá, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đáp ứng nhu cầu thông tin đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2021-2030; phục vụ giám sát thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp về dân số.

 

 

Nhà ở xã hội Phú Thịnh Plaza ở phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm).

Ảnh: Văn Nỷ

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được thực hiện trên phạm vi cả nước với khối lượng công việc rất lớn và phức tạp, liên quan đến tất cả các cấp, các ngành và mỗi người dân. Để thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể các chi bộ, đảng viên nhận thức rõ về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; xác định cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở là công tác quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, của tất cả các cấp, các ngành nên cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, hoàn thành đồng bộ ở tất cả các địa bàn điều tra.

2. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giải thích, vận động với các hình thức đa dạng, phù hợp, hiệu quả về mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, đối tượng và quy trình điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đến tất cả cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân để hiểu rõ và thực hiện thống nhất, đúng quy định trên địa bàn tỉnh. Quan tâm công tác tư tưởng ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng có đông đồng bào theo tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, những địa bàn xung yếu về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, đề phòng kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc mục tiêu của Tổng điều tra dân số và nhà ở.

3. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tạo điều kiện cho công tác điều tra dân số và nhà ở được tiến hành thuận lợi, chính xác, đúng quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình thu thập thông tin, xử lý, tổng hợp và phổ biến số liệu điều tra để kịp thời phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và địa phương; đồng thời phải chú ý vấn đề bảo mật thông tin, nhất là bảo mật thông tin cá nhân và những thông tin thuộc danh mục bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật. Tổ chức hội nghị hướng dẫn nghiệp vụ và ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong quý I/2019.

4. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tăng cường quán triệt, yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị quản lý của mình hưởng ứng tự cung cấp thông tin thông qua điều tra trực tuyến trên mạng in-tơ-nét nhằm nâng cao trách nhiệm công dân trong cung cấp thông tin thống kê nhà nước và góp phần làm giảm gánh nặng ngân sách thực hiện Tổng điều tra.

5. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể, hội quần chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, phương pháp, đối tượng và quy trình điều tra của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện.

6. Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc căn cứ Chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy và tình hình thực tiễn tại địa phương chỉ đạo Ủy ban nhân dân các cấp, các sở, ngành chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đảm bảo đạt mục tiêu đề ra.

7. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến, xây dựng các chuyên mục tuyên truyền sâu rộng, thiết thực, hiệu quả về mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở.

8. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân tỉnh chủ trì, phối hợp các Ban Đảng tỉnh uỷ theo dõi, kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy để theo dõi, chỉ đạo.

Chỉ thị này được quán triệt đến các chi bộ và phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Theo Baoninhthuan.com.vn