Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT (ICT Index) tỉnh Ninh Thuận năm 2020 
09/06/2021 
 
Ngày 27/4, Hội Tin học Việt Nam và Vụ Công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông công bố bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin Việt Nam (Vietnam ICT Index) 2020

Theo bảng xếp hạng đã được công bố thì tỉnh Ninh Thuận đã lọt vào top 10/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; tăng 4 bậc so với năm 2019 (14/63) và tăng 11 bậc so với năm 2018 (21/63).


Thứ hạng của tỉnh Ninh Thuận trong bảng xếp hạng Vietnam ICT Index 2020

Kết quả đánh giá xếp hạng dựa trên 3 chỉ số thành phần là: Chỉ số Hạ tầng kỹ thuật; Chỉ số Hạ tầng nhân lực và Chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin. Theo đó, điểm số chung của Ninh Thuận năm 2020 là 0,5430 điểm. Lần lượt điểm số của tỉnh theo 3 chỉ số thành phần là: Chỉ số Hạ tầng kỹ thuật 0,5023 điểm; Chỉ số Hạ tầng nhân lực 0,8180 điểm và Chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin 0,3087 điểm, cụ thể:

- Về chỉ số Hạ tầng kỹ thuật: Được đánh giá trên hai thành phần là Hạ tầng kỹ thuật xã hội và Hạ tầng kỹ thuật cơ quan Nhà nước. Với điểm số chung là 0,5023 điểm (tăng 0,1513 điểm so với năm 2019), xếp hạng 23/63 (tăng 6 bậc so với năm 2019 và giảm 2 bậc so với năm 2018). Trong đó:

+ Hạ tầng kỹ thuật xã hội của tỉnh được tính theo các tỷ lệ: Số máy điện thoại cố định trên 100 dân (đạt 8,13/100); điện thoại di động trên 100 dân (đạt 106/100); người dùng internet trên 100 dân (đạt 69,24/100); sử dụng internet băng thông rộng cố định trên 100 dân (đạt 23,33/100); sử dụng internet băng thông rộng di động trên 100 dân (đạt 46,80/100); hộ gia đình có sử dụng internet (đạt 76%) và tỷ lệ doanh nghiệp có sử dụng internet (đạt 100%).

+ Hạ tầng kỹ thuật cơ quan Nhà nước của tỉnh được tính theo các tỷ lệ: Số máy vi tính trên mỗi công chức, viên chức (đạt 1,25); công chức, viên chức sử dụng băng thông rộng internet (đạt 4.686 người), CQNN kết nối mạng WAN của tỉnh hoặc CPNet (đạt 43,5%); triển khai an toàn thông tin và an toàn dữ liệu trong CQNN (đạt 38,59%).

Chỉ số Hạ tầng kỹ thuật tăng mạnh so với năm 2019. Trong đó, chỉ số phụ về Hạ tầng kỹ thuật của xã hội tăng mạnh với hầu hết tất cả các tiêu chí; chỉ số phụ về Hạ tầng kỹ thuật - cơ quan nhà nước tăng nhẹ, theo đó có 2 chỉ tiêu tăng và 2 chỉ tiêu giảm (tỷ lệ kết nối mạng diện rộng (WAN) của tỉnh hoặc mạng chuyên dùng Chính phủ (CPNet) – giảm 3,8% và triển khai an toàn thông tin và an toàn dữ liệu trong CQNN – giảm 0,71%). Qua đó, ta nhận thấy sự quan tâm về đầu tư, phát triển về Hạ tầng kỹ thuật, nhất là đối với Hạ tầng kỹ thuật xã hội. Tuy nhiên, việc đầu tư hạ tầng kết nối mạng WAN – CPNet và triển khai an toàn thông tin và an toàn dữ liệu trong CQNN còn hạn chế do nhu cầu về triển khai, phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong CQNN này càng lớn. Những hạn chế này đã được triển khai khắc phục vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021 trên cơ sở triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II và hệ thống giám sát an toàn, an ninh mạng (SOC) tại Trung tâm THDL tỉnh.

- Về chỉ số Hạ tầng nhân lực: cũng được đánh giá dựa trên 2 thành phần là Hạ tầng nhân lực xã hội và Hạ tầng nhân lực cơ quan Nhà nước. Với điểm số chung là 0,8180 điểm (tăng 0,0029 điểm so với năm 2019), xếp hạng 10/63 (tăng 1 bậc so với năm 2019 và giảm 6 bậc so với năm 2018). Trong đó:

+ Hạ tầng nhân lực của xã hội được tính theo tỷ lệ người lớn biết đọc, biết viết là 99%; tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đến trường là 100% và tỷ lệ trường học có dạy môn tin học là 69,11%.

+ Hạ tầng nhân lực các cơ quan nhà nước của tỉnh được tính theo các tỷ lệ: cán bộ chuyên trách CNTT trong tổng số cong chức, viên chức (đạt 7,8%); cán bộ chuyên trách trình độ từ đại học trở lên (đạt 100%); cán bộ chuyên trách an toàn thông tin trên tổng số cán bộ chuyên trách CNTT (đạt 7,4%); công chức, viên chức được tập huấn phần mềm mã nguồn mở (đạt 100%); công chức, viên chức được tập huấn an ninh thông tin (đạt 7,1%).

Chỉ số Hạ tầng nhân lực tăng nhẹ so với năm 2019. Trong đó, chỉ số phụ về Hạ tầng nhân lực của xã hội giảm không đáng kể, theo đó có 2 chỉ tiêu tăng và 1 chỉ tiêu giữ nguyên (đạt tỷ lệ 100%); chỉ số phụ về Hạ tầng nhân lực các cơ quan nhà nước tăng nhẹ, theo đó có 3 chỉ tiêu tăng và 2 chỉ tiêu giữ nguyên (đạt tỷ lệ 100%). Qua đó, ta nhận thấy có sự quan tâm về công tác đào tạo, phát triển nhân lực của xã hội và của cơ quan nhà nước. Tuy nhiên, Hạ tầng nhân lực của tỉnh còn hạn chế như tỷ lệ người lớn biết đọc, viết chưa đạt 100%; tỷ lệ trường học có dạy tin học còn thấp (đạt 69,11%); cán bộ chuyên trách CNTT ở CQNN và cán bộ chuyên trách an toàn thông tin còn hạn chế. Những hạn chế này sẽ được khắc phục trong thời gian tới trên cơ sở tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên tin học để nâng chỉ tiêu đào tạo tin học ở tất cả các cấp học; đồng thời thực hiện tốt công tác tuyển dụng, bố trí vị trí việc làm phù hợp và nâng cao công tác đào tạo cho cán bộ chuyên trách CNTT trong các CQNN.

- Về Ứng dụng công nghệ thông tin: được đánh giá dựa trên hai chỉ số cơ bản là Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước và Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến. Với điểm số chung là 0,3087 điểm (giảm 0,0536 điểm so với năm 2019), xếp hạng 10/63 (tăng 12 bậc so với năm 2019 và 45 bậc so với năm 2018). Trong đó:

+ Ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan nhà nước được tính theo mức độ sử dụng thư điện tử trong cơ quan nhà nước (đạt 100%); triển khai các ứng dụng cơ bản (đạt 14,7%); có cơ sở dữ liệu chuyên ngành (đạt 30,10); sử dụng văn bản điện tử (đạt 32,20) và có ứng dụng phần mềm mã nguồn mở (đạt 2,79%). Đạt 0,2221 điểm (giảm 0,0626 điểm so với năm 2019), xếp hạng 12/63 (tăng 12 bậc so với năm 2019 và 15 bậc so với năm 2018).

+ Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Ninh Thuận đạt tỷ lệ ứng dụng tổng hợp chung các mức độ là 64%, trong đó ứng dụng mức độ 1 là 82,2% , mức độ 2 là 70,0%, mức độ 3 là  68,3% và mức độ 4 là 26,5%.

Chỉ số Ứng dụng công nghệ thông tin giảm nhẹ so với năm 2019 nhưng tăng mạnh về chỉ số xếp hạng so với năm 2019. Trong đó, chỉ số phụ về Ứng dụng CNTT nội bộ các CQNN giảm không đáng kể, theo đó có 4 chỉ tiêu tăng và 1 chỉ tiêu giữ nguyên (đạt tỷ lệ 100%); chỉ số phụ về Ứng dụng dịch vụ công trực tuyến giảm không đáng kể, theo đó có 3 chỉ tiêu tăng và 1 chỉ tiêu giảm (dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). Qua đó, ta nhận thấy có sự quan tâm, triển khai ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong nội bộ CQNN, nhất là đối với việc sử dụng văn bản điện tử, phát triển cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đẩy mạnh việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Tuy nhiên, việc khai thác sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn hạn chế; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 chưa cao. Những hạn chế này đã được khắc phục, hiện nay tỉnh đang tăng cường, đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của tỉnh (hiện DVCTT đạt 91,38% và dự kiến đạt 100% vào cuối năm 2021).

Kết quả chấm điểm chỉ số ICT của Ninh Thuận nêu trên là sự đánh giá cao công tác phát triển và ứng dụng CNTT nhiều năm qua của tỉnh. Kết quả này đã cho thấy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, quyết tâm của các Sở, ban ngành, địa phương đối với việc triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước và đây cũng chính là tiền đề hướng tới phát triển Chính quyền số của tỉnh Ninh Thuận./.

Văn Sỹ 
Tin đã đưa
(23/09)
(27/08)
(13/08)
(04/08)
(26/07)
(23/07)
(16/07)
(01/07)
(22/06)
(08/06)