Tin từ Sở ngành, Địa phương
 
Chỉ số đánh giá năng lực điều hành cấp Sở, ban, ngành và địa phương năm 2019 (Department and District Competitiveness Index-DDCI) và Giải pháp nâng cao chỉ số DDCI năm 2020 tại Sở Khoa học và Công nghệ 
15/06/2020 
 
Năm 2019 là năm đầu tiên tỉnh Ninh Thuận triển khai đánh giá chất lượng năng lực điều hành của các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh thông qua bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương (gọi tắt là DDCI Ninh Thuận 2018-2019). Bộ chỉ số này đáp ứng kêu gọi của chính phủ và mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp được đóng góp ý kiến đánh giá, giám sát những thay đổi trong thái độ, chất lượng dịch vụ công, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tỉnh Ninh Thuận. Kết quả khảo sát, tổng hợp các ý kiến đánh giá của doanh nghiệp là nguồn thông tin tin cậy giúp chính quyền các cấp tỉnh Ninh Thuận nhìn nhận được những lợi thế, thách thức cũng như lộ trình cụ thể cải thiện các trụ cột của môi trường đầu tư kinh doanh. Khảo sát do nhóm chuyên gia nghiên cứu độc lập triển khai trên quy mô toàn tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận, và các bên liên quan như Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các Sở, Ban, Ngành và UBND các địa phương. Tổ công tác DDCI Ninh Thuận cam kết bảo đảm tính khuyết danh những thông tin doanh nghiệp cung cấp, các ý kiến doanh nghiệp trả lời được mã hóa, tổng hợp, ước lượng bình quân phục vụ mục đích nghiên cứu và đánh giá.

 

Sở KHCN xếp thứ hạng 15 và điểm số DDCI năm 2019

 

Từ kết quả DDCI Ninh Thuận năm 2019, Sở Khoa học Công nghệ đã làm tốt 03/08 chỉ số xếp hạng từ trung vị trở lên. Đó là:

Sở Khoa học Công nghệ có 03/08 chỉ số thành phần xếp hạng từ trung vị trở lên. Ba chỉ số thành phần đó là: Chỉ số “Chi phí thời gian” (xếp hạng 11/28), chỉ số “Cạnh tranh bình đẳng” (xếp hạng 03/28), chỉ số “Tính năng động và hiệu lực của hệ thống” (xếp hạng 02/28).

Các chỉ số thành phần có xếp hạng dưới trung vị đó là: Chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” (xếp hạng 19/28), chỉ số “Chi phí không chính thức” (xếp hạng 21/28), chỉ số “Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp” (xếp hạng 21/28), chỉ số “Thiết chế pháp lý” (xếp hạng 17/28), chỉ số “Vai trò người đứng đầu” (xếp hạng 18/28).

Để tạo nâng cao nhận thức, trách nhiệm công chức, viên chức và người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ trong việc phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu về chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở (DDCI), tạo những chuyển biến tích cực trong toàn bộ hệ thống về môi trường đầu tư kinh doanh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 655/KH-SKHCN ngày 10/6/2020 để triển khai thực hiện với mục đích xác định các chỉ số thành phần đánh giá DDCI của Sở Khoa học và Công nghệ năm 2020. Đồng thời tổ chức triển khai và phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu thành phần DDCI năm 2020 so với năm 2019, góp phần chung thực hiện cải thiện chỉ số PCI của tỉnh năm 2020.

Nguyễn Đức Thắng – Văn phòng Sở