Hướng dẫn - Khuyến cáo phòng chống dịch Covid-19
 
Các biện pháp phòng, chống dịch đối với người từ tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 đến/về tỉnh Ninh Thuận (từ ngày 16/9/2021) 
18/09/2021