Phòng chống dịch bệnh virus nCoV
 
Bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà trong thời điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
16/09/2021 
 TẢI CHI TIẾT CÔNG VĂN Số:4936/UBND-VXNV